Español   Català   

Construcción de pozos 

Perforacions Daró

Productes

Pous per aigua

Els nostres professionals estan disposats a satisfer les seves necessitats hídriques, per això disposem de l'alta gamma de zahories, geòlegs per a l'estudi del subsòl, tot per solucionar les seves necessitats hídriques.
Perforacions Daró

Sondejos i perforacions de 160 mm fins 700 mm de diàmetre

El sondeig és un tipus de prospecció, utilitzat per al reconeixement del terreny, d'ells s'obté mostres del terreny per realitzar els assaigs, s'utilitzen per aconseguir més profunditat que amb una sondatges o penetròmetre, veure el nivell freàtic, travessa sòls resistents i roca.
 
Perforem en tot tipus de terrenys i diàmetres pel que fa a perforacions per sondejos fins a 700 mm, entovat en PVC, ferro, acer inoxidable, etc. Perforacions Daró

Regs Realitzem projectes i memòries de reg, per al condicionament d'explotacions i cultius, sense que vostè s'hagi de preocupar de res, ja que nosaltres ens encarreguem de les seves tramitacions.


Perforacions Daró

Instal•lacions de bombament​Instal·lació de tot tipus de bombes submergibles i de superfície, grups de pressió, etc.
Servei de manteniment per als nostres clients.
Perforacions Daró

Instal•lació de tot tipus de bombes submergibles i de superfície, grups de pressió, etc. Servei de manteniment per als nostres clients.


Piezòmetres de control
El piezòmetre s'utilitza per mesurar la pressió de porus o nivell de l'aigua en perforacions, terraplens, canonades i estanys a pressió. L'aplicació geotècnica més comú és per determinar la pressió d'aigua en el terreny o el nivell d'aigua en perforacions.


Geotèrmia
En l'actualitat l'home ha trobat un recurs inesgotable, net i respectuós amb el medi ambient, l'energia geotèrmica.

A diferència de la majoria de les fonts d'energia renovables, la geotèrmica no depèn del clima, del vent ni de la radiació del sol, sinó que radica en la diferència de temperatura que existeix entre l'interior de la terra i la seva superfície. Per tant està disponible 24 hores al dia, 365 dies l'any.